Referater

Referater

Generalforsamling  - Referat

afholdt den 16. februar 2020, kl. 11,00 i Lumsås forsamlingshus

 

Velkomst

Formand Niels Christoffersen bød velkommen til de 23 fremmødte.

 

Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Mads Bruun Petersen som blev valgt

 

Valg af stemmetællere

Valgt blev Kim Mortensen og Jytte Nielsen

 

Valg af referent

Valgt blev Bente Christoffersen

 

Mindeord og formandens beretning


Formandens beretning

Atter et år er gået – et trist år for bestyrelsen.

Den 16. oktober 2019 døde sekretær Ole Bjørn Jensen efter længere tids sygdom. Han havde siddet i bestyrelsen i 36 år! Ole blev bisat fra Lumsås Kirke den 23. oktober.


Så kom chokket. Den 22. november 2019 døde kasserer Aage greve pludseligt. Han havde været med i bestyrelsen i knapt 18 år. Aage blev bisat fra Lumsås Kirke den 30. november.


Jeg skal bede forsamlingen om at rejse sig og holde et minuts stilhed. TAK!


I sæson 2019 var der 108 betalende medlemmer. Til denne generalforsamling er der udsendt 136 indkaldelser, hvoraf 28 ikke havde betalt for 2019 – en kedelig udvikling!

Vi behøver flere betalende medlemmer, da kontingentbetalingen end ikke kan dække forsikringspræmien. Besøgstal og salg var igen vigende, hvilket kan ses på regnskabet.

Første åbningsdag i 2020 bliver på Dansk Mølledag, søndag den 21. juni. Øvrige åbningsdage kan ses på møllens hjemmeside.

Kornet til sæson 2019 var igen sponseret af Hans Møller Olsen & Søn fra Almegården, som også velvilligt har tilkendegivet at vil levere korn i 2020. Det er en meget stor hjælp! – TAK for det.


Arrangementer i 2019: Dansk Mølledag den 3. søndag i juni, Sct. Hans Aften med mange deltagere – både ved gadekæret om eftermiddagen, hvor der blev sat ænder & gæs ud. Senere på møllepladsen med fællesspisning, bål og båltale af Steen Hartung. Ved Lumsås-festivalen – den 2. og 3. august – var der mange gæster i møllen, i teltet og på mølle-pladsen. På første havde vi igen besøg af den cyklende pizzabager – Michele Lucarelli – hvilket igen var en stor succes.  På anden dagen havde vi besøg af Louise Bannon med brødcyklen. Begge dage var der også mulighed for, at se smeden arbejde på gammeldags maner.


I efteråret holdt vi andespil i et fyldt forsamlingshus – en rigtig god og hyggelig aften, som startede med fællesspisning af vores medbragte mad, derefter andespil og det blev afsluttet med hyggeligt samvær.


Møllepladsen har igen i år lidt under den megen trafik, og det meget våde vejr. Bendt og Leif har slået græsset i hele sæsonen – også ved gadekæret. De udsatte ænder og gæs har holdt sig fuldtallige i år, hvor Leif har været fodermester.


Det var så beretning for 2019 - tak til bestyrelsen for et godt samarbejde – og især tak til Benny, som har ydet et uvurderligt arbejde, idet han har overtaget kassererposten midlertidigt. Tak til medlemmerne for opbakningen – dog med håbet om flere betalende medlemmer og gæster. Til sidst vil jeg også takke byens øvrige foreninger for et godt samarbejde.


Den 16. februar 2020

Niels Christoffersen, formand

 

Kommentarer til formandens beretning

Der blev spurgt til, hvorfor der ikke var sendt en mail ud til medlemmerne om Aages dødsfald, da der var kendskab til, at nogen havde meldt sig ud på det grundlag.  Hertil blev svaret, at vi ikke har mailadresser på medlemmerne, men herom i et senere punkt.

 

Der blev også udtrykt stor ros til arbejdet på møllen, den var altid så fin og området blev holdt så godt.

 

Et medlem spurgte til, hvorfor det kun var medlemmer af møllens bestyrelse, der holdt området. Hvorfor kunne man ikke deles om vedligeholdelsen af møllepladsen med petanque-klubben, som jo også er på møllepladsen? Hertil blev svaret, at det havde man prøvet, men der var ligesom ikke rigtig vilje til det. Et bestyrelsesmedlem fra petanqueklubben var tilstede, og lovede at tage spørgsmålet op ved næste bestyrelsesmøde.

 

Herefter blev beretningen godkendt.

 

Kassererens beretning samt fremlæggelse af regnskab


På grund af kassererens dødsfald, havde man entreret med Benny Nielsen om at udarbejde regnskabet. Det blev omdelt med tal for de sidste 4 år, så der var et sammenlignings-grundlag. Møllen havde ikke fået betalt forsikringen sidste år, idet den fond, de havde fået fra nu var tom, men havde faktisk fået et år ekstra i forhold til det, der faktisk var bevilget.  Det vil sige, at der nu er et underskud på ca. 8.000,00 kr. Ligeledes er der kommet en ekstra udgift på MobilPay, det koster nu 49,00 kr. i kvartalet + o,75 øre for hver indbetaling, der foretages, hvilket kan ses på administrationsudgifterne.  Der har også været et mindre besøgstal og samt mindre salg af mel m.v.


Kommentarer til kassererens beretning

Der blev stillet flere forslag om aktiviteter for at forbedre økonomien, bl. a. at der skulle holdes ”Jul på Møllen” med salg af gløgg & æbleskiver, gøre noget mere ud af annoncering, flere plakater op, flyers i postkasserne, FB, materiale på turiststeder f.eks. kiosker mv. samt udsendelse af nyhedsbreve, for at vedligeholde interessen for møllen. Gøre mere opmærksom på, at der mangler medlemmer og på møllens økonomi.

Der blev spurgt til, om man ikke kunne søge fonde, en form for opsparing, men hertil var svaret, at der kun kunne søges til specifikke formål.

 

Herefter blev beretningen godkendt.

 

Indkomne forslag


Der var ikke indkommet nogle forslag i år, men der var fremsatte forslag fra sidste år, som bestyrelsen skulle arbejde med og komme med en konklusion i år.

1)      Mailadresser på medlemmerne: Info/Lumsås Nyt skriver på næste udsendelse, at møllen meget gerne vil have medlemmers mailadresse.

Når der er gået lidt tid efter udsendelse, tjekkes der hvor mange, der evt. mangler, og disse tilskrives så man kan lave en liste, når der skal indkaldes til f.eks. general-forsamling, hvilket vil spare portoudgifter.

2)      Vedtægtsændringer i forhold til, hvis møllens økonomi bliver så dårlig, at den overgår til nationalmuseet, hvad skal der så ske med en evt. formue? Der var lidt diskussion om dette, og beslutningen blev, at der skal arbejdes med en formulering, som så skal godkendes på næste generalforsamling.

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer


Følgende blev valgt: Kim Marker Mortensen for 2 år

                                 Ulrik H. Sørensen for 1 år

 

Valg af suppleanter


Følgende blev valgt: Mads Bruun Petersen

                                 Jean-Luc Rabot

 

Valg af revisorer


Følgende blev valgt: Benny Nielsen

                                  Peter Rasch

 

Valg af revisorsuppleant


Følgende blev valgt: Ruth Tønne

 

Eventuelt

Her kom forslag om:

1.      Lys i møllen i julemåned samt juletræ på pladsen med lys

2.      Rette henvendelse til kommunen om et tilskud

3.      Rette henvendelse til kommunen for at de synliggør møllen

4.      Rette henvendelse til Nationalmuseet om tilskud

5.      Rette henvendelse til formanden for GeoPark for at gøre opmærksom på kommunens eneste fungerende mølle

 

Kommentarer til eventuelt


Her kan alt jo drøftes, men intet besluttes, men bestyrelsen vil tage ovennævnte punkter med på næste bestyrelsesmøde.

 

 

Konstituerende møde:

 

 

Formand

Niels Christoffersen

 

Næstformand

Bendt Christiansen

 

Kasserer

Kim Marker Mortensen

 

Sekretær

Ulrik H. Sørensen

 

Bestyrelesmedlem

Leif Jensen